Bábolna, Bana, Kisbér, Ölbő Tárkány helységnevek elnevezésének eredete

/, Épített helyek, Nyelvi emlékek/Bábolna, Bana, Kisbér, Ölbő Tárkány helységnevek elnevezésének eredete

Bábolna, Bana, Kisbér, Ölbő Tárkány helységnevek elnevezésének eredete

Napjainkban elérkezett a magyar nép oda, hogy valós történelmi múltjáról mindjobban föllebbentse azt a fátylat, amelyet a sötétség erői az elmúlt évezredekben próbáltak ráhúzni..A sötétség erőinek a hazugság fátylának ráhúzásával a magyar- mag – népre többes célja volt. E helyen nem szándékozom a célok fölsorolására szorítkozni. Csupán a legfőbbeket említem meg. Mint most már több neves, valós tudású kutató írásában – ezek nemcsak magyar, hanem szerte a Föld számos nagyhírű tudományos helyein élők – bizonysággal föltárják és állítják azokat a tényeket, melyek a Földön élő ősi mag nép nyelvét, kultúráját bizonyítja.A legnagyobb eredményeket e területen olyan neves egyetemeken hozták neves kutatók, melyek nem magyar egyetemek és nem magyar kutatók. Tehát nem lehet ezeket az eredményeket részrehajlással vádolni magyar vonatkozásban. (SORBONNE, MILÁNÓ,YALE stb.)
A legfőbb hazugságok elsősorban a mag nép nyelvét és kultúráját célozták meg. Évezredekben mérhetők ezek a próbálkozások. Az időben történő próbálkozások – itt az elmúlt 5-8 ezer évet kell számításba venni, ahonnan írásos emlékek vannak – már valós jelekkel bizonyítják ezeket. Tudjuk a folyamközi – Mezopotámia- kultúra rombolását 4-5 ezer év távlatában. Majd későbbről ismereteink vannak az egyiptomi emlékek – írások, szobrok – 3,4 ezer évvel ezelőtti ószövetségi ferdítéseket, a Krisztusi gyilkosságot, a római rabszolgatartó, erőszakra épülő társadalom kultúrapusztítását. Majd a kereszténység elterjesztése címén végrehajtott inkvizíciókat, ahol a legrégebbi ősi mag nép írásos és képi kultúráját, hitvilágát semmisítették meg. Pár száz éve aztán a Habsburgok folytatták ördögien kiagyalt hazugságaikkal. Finnugor elmélet, barbár , pogány stb. elnevezéseikkel. Napóleon is beleillik a sorba, mikor azt mondta – vedd el a magyar – mag – nép kultúráját, akkor majd meg tudod semmisíteni. Elérkezve napjainkig ugyanott tartunk. A globalizált világ ördögien, a pénz hatalmával ugyanazt próbálja mint elődei, a sötétség erői akartak. Azonban sem évezredekben visszamenőleg, sem napjainkban a sötétség erőiben nem világosult meg a bizonyság. A bizonyságot, mint az előzőekben már említve volt, napjainkban több helyen a Földön, számos tudós elme hangoztatja, mindhiába .A bizonyság pedig a teremtői elrendeltetés.
A világegyetem,világmindenség Teremtő általi elrendeltetés szerinti igazgatása, irányítása az a tény, mely napjainkra a tudós elmékben föltárul.Az évezredek hazugságainak lehántásával mozaikszerűen, kockáról kockára rajzolódik ki az igazság. A teremtői igazság. Ezt a mai tudós társadalom napról-napra erősíti. Szinte hatványozódik a valóság a sötétség lehántásával. E munkákhoz nagyban hozzájárulnak azok a technikai módszerek, melyekkel soha nem látott tények kerülnek napvilágra. Géntérkép, mikro-anyagvizsgálatok stb. A fentiek után pedig próbáljuk meg a bizonyítást e munka címadó témájában. A bizonyítás legfőbb eleme e témában a Kárpát- medencében élő magyar- mag – nép nyelvi szerkezetének – neves kutatók által bizonyított- ősi volta. Ez az ősiség több tízezer évben mérhető. Ugyancsak bizonyság a Kárpát-medencében föllelt tárgyi eszközök írásos anyaga, amely közel tízezer éves. Atillát a sötétség erői meggyilkolták. Vele együtt gyilkolták meg és azóta is gyilkolják az Isten által a Föld – anyán az égi világ képmására létrehozott igazság birodalmát.
A sötétség erői a mag népet igyekeztek és igyekeznek az isteni elrendeltetésű világ a világossága , a fény hitvallásától megfosztani.Azonban eredményeit, kultúrkincseit nem átallatták elrabolni. E tekintetben maradjunk szűkebb témánknál Bábolnánál.Ha megérteni nem is értették meg, de sejtették az isteni titkot Bábolnával kapcsolatban.Nem véletlenül telepítette a mag nép egyik utolsók között szereplő halálos ellensége a Habsburg-ház a lótenyésztést Bábolnára és Kisbérre.Saját elnyomó rendszerének erejét segítő eszközt – a lovat – is e célból tenyésztette. Csak nagyban tévedett, mert a lóval nem szövetséget kötött, mint az az ősi isteni elrendeltetésben megfogalmazódott, hanem eszközként kezelte. Amikor Kisbéren a szellemiség jegyében kezdtek foglalkozni a lóval, óriási sikereket értek el. (Kincsem, Buccanor, Kisbéri félvér).A megerősödő római egyház is jó elsajátítónak bizonyult. Rátelepedett az ősi táltosok szent helyeire, így volt ez Ölbő esetében is. A táltosokat elűzette, magjára küldte, de a szent helyeik mindenhol kellettek neki.Jó lenne tudni mit rejt a felszín Ölbő esetében a táltosi múltból. Még egy kirívó eset Bábolnával kapcsolatban.A Habsburg névre hajazó utolsó kommunista vezér Bábolnára kerülvén megkérdezte: „a ló az milyen állat ?” Ideig-óráig fölépített birodalma összedőlt.Össze kellett dőlni, mert az isteni elrendeltetés ellenére, a sötétség erői által cselekedett.Ezek után kikövetkeztethetjük : Bábolna és térségének fénye újra csak akkor fog ragyogni, ha visszatér az ősi rendhez. Báb onnan követésére, rendjének visszaállítására. Hát ennyit Bábolnáról, Banáról, Őlbőről, Kisbérről, Tárkányról, Vasdinnyéről s a mag népről. mint a sötétség erői megváltoztatták. Ugyanilyen változtatások vannak a Délvidéken . Erdélyben, Várvidéken, de szűkebb hazákban is.Dunapentele – Sztálin város – Dunaújváros, Tiszaszederkény – Leninváros – Tiszaújváros , stb.
Mind-mind a sötétség erőinek munkálkodásai következtében jöttek létre, a Teremtő akarata ellenére. Föltehetjük a kérdést, vajon meddig ? Most biztosak lehetünk – mint az előzőekben már említve volt-napjainkban a fátyol fellebben. A Teremtő akarata, bármily hihetetlen is de érvényesül. Ez azt jelenti az ősi értelmezés szerint – ami fent, az lent, ami lent az fent – visszatér a Teremtő általi rend. Mint említve volt a fentiekben, itt a Kárpát-medencében az ősi elnevezések nagy számban megmaradtak földrajzi és lakóhelyi vonatkozásban is. Ha ismereteinket a föllebbentett hazugság fátyla alatti ősi ezer,- tízezer éveket meghaladó mag nép történelméből vesszük -ARVISÚRA, SUMER TEREMTÉS EPOSZ – akkor tudjuk azt, hogy a földi embereknek a tudást- az isteni magyar nyelvet is – olyan földönkívüli faj adta, amely a mai földi emberi értelemben vett tudásszintünket is több ezerszeresen meghaladta, melynek tudása, illetve kapcsolata a Teremtővel még mai földi emberi elménkkel is elképzelhetetlen.E földönkívüli faj rendelkezett mindazokkal a Teremtő által elrendelt és irányított tudással, melyet a Föld-anyán a földi ember számára átadott a megfelelően kiképzettek számára. Ezt a tudást mint az előzőekben is említve volt a mag-har, magyar fajú nép számára adták át. A hazugság fátylának föllebbentése után mindezeket bátran kijelenthetjük. Nemcsak az ősi, isteni nyelv és tárgyi írásos leletek alapján, de a jelenlegi emberi értelmi szintet meghaladó, de a földi ember tudását már súroló ismeretek, melyek a kozmosz, a világűr felől is érkeznek, melyek megfejtése is az isteni magyar nyelv értelmében történetnek. ( Az UFÓ-k feliratai) Az isteni tudást birtokló, a Teremtő akarata szerint a Föld-anyán a földi emberi fajnak a tudás átadására letelepültek- NEFILIMEK- nem félők, akik le mertek jönni a Föld-anyára földi berendezkedések folytán különböző helyeken telepeket hoztak létre, így van ez a sumer Teremtéseposzban leírva, ahol a világűrből érkezett ANUNAKI-ONNAN-AKL- aki lejött a Földre. A fentiek értelmében próbáljuk meg elemezni a címben megnevezett helységek elnevezéseit.BÁBOLNA A helyi őslakosság nyelvezete, kiejtése alapján BABONA. Mint már említve volt, a mag nép ősi gyök, ragozó nyelve a tudós elmék szerint olyan mint a kőszikla, melyen az idő vasfoga sem változtatott. Az előzőekben említett sumer TeremtéseposzbóI vett megnevezések is mai időmértékünk értelmében több ezer vagy tízezer évesek, s ugyanúgy érthetők nyelvünkön, a mag nép nyelvén ma is. BABONA. Tovább bontva a szógyük alapján BÁB-ONA. Értelmezésben BÁB onnan, vagy BÁB hóna. Mindkét következtetés nyelvünkön helyénvaló. Elemezve a szógyököt és a járulékot a következőt állapíthatjuk meg.A BÁB egy állított személy
(Mai értelmezésünkben a báb személy inkább negatív alakban van jelen, de jelentésében nem változott) ? ONAN, vagyis egy meghatározott helyről. Esetünkben, figyelembe véve a Teremtéseposzt és az ARVISÚRÁBAN leírtakat, akkor ez az onnan kívülről, tehát egy idegen – földönkívüli – civilizáció lakóhelyéről érkezett. Milyen alapon jelenthetjük ki, hogy ez a meghatározás – mármint a földönkívüli – helyénvaló Bábolna esetében. Mint a fentiekben már említve volt, a Föld-anyán mind a földrajzi, mind pedig a helyi elnevezések, mai értelmi szintünk számára megfejthetetlen tudás alapján törtónt.
Ezek az elnevezések olyan szakrális törvényszerűségek alapján történtek, melyek- mint szintén említve volt, az égi világnak a földi leképzése alapján – összefüggésrendszerét mai tudásunkkal még meg nem érthetjük. Megérthetjük viszont azt, hogy ha a nyelvezetünk szerint, a szógyökök jelentését vizsgáljuk, az elnevezések csodálatosan összefüggenek. Ezt az összefüggést csak az isteni magyar nyelv alapján lehet megérteni. Tehát Bábolna esetében akár BÁB-ONNAN, vagy BÁB-HONA,helynevek , biztosan állítható a többezer vagy tízezer éves elnevezés. Szerencsére a sötétség erőinek a figyelmét eddig nagyobbrészt elkerülte ez a teremtői kinyilatkozás itt Bábolna vonatkozásában is. Ha az utóbbi évszázadokat vesszük Bábolna esetében megállapíthatjuk, hogy azok a sötétség erői által végzett munkálkodások, melyeket például a Habsburgok megvalósítottak, arra enged következtetni, hogy az isteni -mag népnek a teremtő által megadatott- titkos tudást és adományt sejthették, de meg nem értették. Ez megnyilvánult az utóbbi évszázadok egyik nagy tevékenységében, a lótenyésztésben. Még mielőtt a nyelvészeti összefüggéseket az ősi, földönkívülinek említett adomány alapján vizsgálnánk és bizonyítanánk, egy csodálatos nyelvi dolgot kell megemlíteni, amely csak a mag nép gyöknyelvezetében érthető. Az isteni nyelv alapján BÁB<-»BÁB,LÁB<-»BÁB, BÁB<-»ÁLL (minden gyök visszafelé is megerősítő értelemmel bír) álló báb, élő személy. ONNAN- NANNÓ-NANÓ,NANYÓ,ANYÓ,ASSZONY. Mondhatjuk ezek után azt, hogy a Báb egy nőszemély volt ? További bizonyítás a Bábolnát körülvevő helységek nevei. Mint említve volt, a teremtői elnevezések a- szakralitás - égi matematika törvények szerint történtek, így van ez Bábolna esetében is. Bábolna a mai földrajzi elnevezés szerint az Ölbői - medencében helyezkedik el.ÖLBŐ Szógyök és a ragozás alapján a mai földrajzi elnevezés a teremtői elnevezést megtartóan van.ÖL - emberi öl Földrajzi értelemben a Föld - anya öle - mélyedése Bő - tágasabb hely. Emberi vonatkozásban BŐ- Öl. Nagyobb,- nem fizikailag nagyobb-, érzelmi vonatkozásban nagyobb- befogadó, ölelő hely. Fizikai vonatkozásban is helyénvaló ÖL-oBŐ - ÖBLŐ , ÖB-ÖL, ÖBLÖS - tágas hely ÖB-ÖL , ÖB-LŐ , ÖLBE-LŐ, ÖLBE BELE. (Öbölbe folyik bele pl. folyó.) A fenti az isteni mag nyelv egyik csodálatos szógyök és rag párosítása. Ez a mag nyelvben ezerszám van meg, ami alapján több millió kifejezést tudunk megalkotni. Ezért mondta egy híres nyelvtudós SIR JOHN BOWRING 1830-ban: a magyar nyelv Isten által alkotott nyelv. Aki ezt megfejti, isteni titkot fog analizálni. A Föld-anya ölébe jött Báb onnan. Báb onnan, aki az égi világból jött a legkedvesebb, a legkedvesebbnek kijáró fogadtatással - öleléssel- az ölbe. Kit ölelünk meg ? Kit engedünk az ölünkbe? A legkedvesebbet. A kiválasztottat. Kinek a számára van az öl megalkotva ? Azért van, hogy a legkedvesebbnek, a kiválasztottnak legyen a helye.Tehát az ölben és az ölelésben is benne van az isteni csodás szógyökünk, amely oda-vissza az értelmezésében ugyanúgy érvényes - és idegen számára érthetetlen - most is, az évezredek múltával, mint annak előtte a megalkotásakor volt. Báb onnan, az ő számára, a Teremtő által megalkotott helyre érkezett.BANA BAN-A, BA-NA, ANAB, ANYÁB-AN <-»BA-NYA. Mai értelemben ez rút, és miért csúf, miért rút a A? Azért mert benne van, amitől csúf. A várandós - terhes- nő arca elcsúful. A várandós r akiben benne van a gyermek. Elferdült ez a kifejezés is, de a gyök szerint érthető. BA-NYA. Anyában, itt összfüggésben a Báb onnan-al félreérthetetlenül előjön a bizonyság. Báb onnan itt lakott. Báb onnan lakhelye Banyában, a Föld-anyában volt Banán. Bizonyítékot Bana esetében megőrizte a néphagyomány. Bana körüli dombokban olyan barlangrendszer van, melyben menedéket találtak az elődök a tatárok, a törökök elől. Bana községben ma is föllelhetők az évezredes lakhatási módok, melyeknek utolsó megnyilvánulásai a gödörházak voltak. Ezek helyileg, elnevezésileg ma is megtalálhatók, illetve élők. Ezeket alátámasztják a XIII. század elejéről fönnmaradt írásos emlékek is. Ez Bana esetében többezer éves folyamatosságra utal, vagyis bizonyság a Föld-anyában történő lakásra. Miért lakott Báb onnan BA-NYÁ-ban ? Ismeretesek az említett Teremtésmitoszból és az Arvisúrából, hogy a Földön voltak időszakok mikor eljegesedés, és voltak időszakok mikor vízözön voltak.A Teremtésmitosz utal arra, hogy a földönkívüliek olyan időszaban érkeztek a Földre, mikor -vagy egyébként is nekik más éghajlati viszonyok voltak a megfelelők- szélsőséges időjárási viszonyok voltak a Földön. A Föld-anyában lévő lakóhely biztonságot nyújtott számukra. Bizonyság Bana esetében ma is fizikailag érzékelhető. Hallatja hangját a Föld-anyában.lévő lakóhely. Ez a fizikai esemény isteni titok, ami valóság. Mai ember számára a múlt igazságának az üzenete. Másik bizonyság Bana és Bábolna körül elhelyezkedő temetők nagy száma, melyek kora évezredekre nyúlik vissza. Például Bábolna központja - ménesudvar, régi víztorony, községháza, területén is egy ősi temetőt rejt a felszín,vagy Bana körül több, évezredes temető található. KISBÉR Az ősi mag nép nyelvén Kisbír. BÍR,BIR-Ó, KIBÍRÓ,- terelhető személy, esetünkben hely. BÍR<->RIB,-RIB(V) RIV-RÉV. RÉV,RÉV-ÜL átkel. Átkel folyón, átkel állapotában.Akár a BÍR-t, akár a RÍV-et nézzük, mindkét szógyök olyan fogalmat takar, ami valamire képessé tesz. Itt az isteni, csodás mag nyelv oda-vissza értelmezését egyszerre vehetjük számba, amikor az átkeléshez rendelkezésre áll az erő. Mostani értelmezésben : át birunk menni valahová, valamin, valamiből- valamibe. Kisbér esetében kétféle feltételezést állíthatunk. Ölbő-ből átkelünk egy másik földrajzi egységbe, vagy Ölbő-ből, mint csakrából kiáradó, átkelő erő- bírság- van jelen a helyben. Bábolna esetben az utóbbi feltételezés látszik igazolhatóbbnak. Ha az utóbbi feltételezést fogadjuk el, akkor el kell azt is fogadni, hogy mai értelmi szintünk nem tud választ adni az elfogadás alapját képező tényre. A tény pedig az, hogy mint már fentebb említve volt, a Föld-anyán a szakrális törvények szerint minden, mindenhez törvényszerűen kapcsolódik, összefügg, rendszert alkot. Nem tudunk választ adni, de a bizonyság kézzelfogható.A bizonyság pedig abban van, hogy a hely olyan révülő- átkelő, átáramló, átváltó- erővel bír,amit a mai ember is elfogadhat a következő okfejtés alapján. Vannak radiesztetikai eszközök és ismeretek, melyekkel különleges megérzésekkel bíró személyek érzékelni tudják a tudomány által bizonyíthatatlan földi és kozmikus erőket. (Hartman-, Szent-György-, Krisztus-tudathálók) Báb-onnan isteni tudással, a Teremtő által kialakított helyre meghatározott céllal érkezett,illetve települt.Bizonyságul már kettőt megállapítottunk Ölbő esetében a helyi befogadásra, egy másikat pedig a lakhelyre vonatkozóan Bana esetében.Amiben még mint bizonyságot a mai ember megtapasztalhatott, az pedig Báb onnan küldetésének, letelepedésének, végzendő munkájának a céljában van benne. Ez a cél pedig a ló. A ló a bizonyság.Az isteni tudással rendelkező mag nép – íjfeszítő – a Nyilas csillagképpel- áll asztronómilag kapcsolatban.Az ijfeszítő nép első számú szövetségese pedig a ló. A ló az az isteni teremtmény, melyik az
ember után az egyik legcsodálatosabb. Az ember földi életének megkönnyítésére, segítésére, lett teremtve a Teremtő által. A mag népnek a Teremtő megadta azt a tudást mellyel felismerte a titkot és azzal élve, azt fejlesztve, az által földi rendeltetésének a magasságára állhatott. A lóval kötött szövetség által. Báb onnan Öl-bő medencéjében a mag népnek a teremtői megalkotás szerint a ló szövetségével való művelést tanította. Mai értelemben véve, a lótenyésztést. Amint már az előzőekben említve volt, a Főd-anyán az emberi élet élhetésére való kialakítást- úgymint az emberi életet is – a szakrális égi törvények szerint a Teremtő alkotta meg. Az, hogy Báb onnan e térségbe települt és az említett tevékenységeket végezte ennek bizonyítéka. Mai emberi tudásunkkal csak sejteni lehet ezeket a teremtői titkokat. Sejtéseinket egypár olyan dologra alapozhatjuk, melyek vagy teljes egészében, vagy részben bizonyítottak. A teljes egészében bizonyítottak az ősi mag nép életmódjából fönnmaradtak. Ezek azok a helyek és helyekhez kötött tevékenységek, melyek évezredek távlatában megmaradtak. Ilyenek az építmények, az oktatási helyek, az élelem előállítására létrehozottak stb. Kisbér esetében a lótenyésztés. Mai emberi tudásunkkal föl nem fogható a ló számára az az erő- a BÍR, ami e helyen beleáramlik – RÉV-el. Bizonyság rá a Kisbéren kitenyésztett, kinevelt lovak világelsősége. Szinte a csoda világába tartozik az, hogy a Kisbérre hozott ló átváltozott, megtáltosodott. Ez Báb-onnan isteni titkán folytatódott tevékenység eredménye. Ezt az isteni elrendeltetési rendet a Földön mindaddig sikerült fönntartani, míg a sötétség erői el nem hatalmasodtak a mag népek fölött. Azóta ez a titok mindjobban feledésbe merült. Napjainkra teljesen elveszett. Kiirtották. Akik pedig ezt a titkot keresik és próbálják visszahozni, a sötétség erői azokra azonnal lecsapnak. Ez a küzdelem, mint az előzőekben már említve volt, évezredek óta tart, és napjainkban csúcsosodott ki.Évezredek távlatában visszamenőleg ismeretesek a mag népek, úgymint pl. az egyiptomi nép tökéletes társadalmi rendjének és berendezkedésének, majd a folyamközi népek rendjének, majd a kárpát-medencei népnek a rendjének széttörése,megsemmisítése. A fölsorolt helyekhez sorolható még a tengerentúli – amerikai-népek rendjének eltörlése is. Mind – mind ezek a népek az ősi mag nép családjába tartozók voltak. Kik voltak a velük szemben állók ? A sémiták, az akkádok, asszírok, perzsák, rómaiak, a római kereszténység által fölbéreltek, akik a rómaiak örökébe léptek.
Majd a kommunizmus, most pedig a globalizmus.Mind, mind az erőszak jegyében, az isteni, teremtői rend szétzúzására törekedtek. Törekednek ma is. Ma is ugyanazok, ugyanazokkal az eszmékkel, ugyanúgy egy cél érdekében, csak a kornak megfelelő eszközökkel törtetnek előre.A céljuk a saját hatalmuk kiépítése az isteni, a teremtői rend eltörlésével. Csak egyet hagytak és hagynak figyelmen kívül. Minél jobban erősödik sötétség erejű hatalmuk, annál inkább sötétedik az elméjük. Ez az isteni elrendeltetés. Ha nem fogadod el amit adtam, pusztítsd el önmagad ! Tehát láthatóvá vált az eddigi bizonyságok alapján a Bábolna, Bana, Ölbő, Kisbér helynevek ősi évezredes elnevezése a mag nép nyelvén.További bizonyságok is előkerülnek, ha figyelembe vesszük azt, hogy a szomszédos helységek elnevezései is beleillenek e rendszerbe. Az egész Kárpát- medence így van megalkotva. A felszín, a mélység összefüggő egymásba kapcsolódó rendszert alkot a szakrális matematika elvén, annak törvényei szerint, egy végtelen összefüggő láncolatban. Ez az isteni titok. Aki ezt megbontja isteni rendet bont meg, s a felelősség alól nem menekülhet. A mag nép táltosai tudták e titkot, ezt az égi világ tükörképére megalkotott földi rendet. Eszerinti életre nevelték a mag népet. S míg a törvényeik szerint élt a mag nép, addig a Föld leghatalmasabb népe volt. A végső időkben ők voltak a királyi szkíták , ahogyan a mag népet a görögök elnevezték. A Teremtő fényének, a világ világosságának,a mindenre kiáradónak és mindennek a kiindulójának a tiszteletében éltek. Legutolsó prófétájuk, a pártus Jézus tanításai is bizonyság rá. Utolsó nagyságuk a hun Atilla idejében teljesedett ki. Atilla alatt a mag nép még az isteni rendeltetés szerint élt. Nemhiába hívták Atillát az Isten ostorának, a világ királyának. Ennek az életmódnak a bizonyságát megtaláljuk Bábolnával kapcsolódóan, avval szerves összefüggésben a környező helységek esetében is.
TÁRKÁNY
A mag nép a vas megmunkáló mestereit tárkányoknak nevezte. Tárkányok tevékenysége szoros kapcsolatban állt a lótenyésztéssel. Ha belegondolunk, egy lovas fölszerelésében kb: 10 kg vas van késztermékké alakítva. Zabla, kengyel, csatok, fokos, nyílhegyek, szablyák, dárdák, patkók stb. Egy 50-60 ezres nagyságú lovasseregnek a vasszükséglete 5-600 tonna vasanyag késztermékbe alakítva. Ezzel csak a legszűkebb körülményeket számolva, mert ezen kívül ott vannak a harcászati egyéb eszközök, mint szállító kocsik, tartalék patkók stb. Mai értelemben is nagy mennyiség. A mag nép e mesterség magas fokán állott. Kérdezhetjük, kik voltak a barbárok, a pogányok, sőt embererőknek nevezettek? Tárkány Báb-onnan tevékenysége alá tartozott. Ősi emlék a faluban: a kovácsok faluja. Bizonyítják ezt a falu területén lévő tavak. E tavak tőzegkitermelés útján keletkeztek. A tőzeget használták a nagy hőértéke folytán a kovácsok a vas megmunkálásához.
VASDINNYE
Szorosan kapcsolódik az ősi isteni rendeltetésű tevékenységhez az Ölbő- medencében folytatott lótenyésztéshez. Szervesen Tárkányhoz kapcsolódik Vas-dinnye. Dinnye gömböt jelent. Vas-gömb. A terület vastartalmú homoktalajából un. népi kohókban faszénnel, tőzeggel vasat olvasztottak. A népi kohó, amely kg: l m3 -nyi kapacitású volt, kb. egy dinnye nagyságú kiolvasztott tiszta vasat adott. Ezt a vasgömböt használták a tárkányok alapanyagként. Mai ésszel, szinte elképzelhetetlen hogyan tudták ezt legfinomabb késztermékekké, használati tárgyakká alakítani. Itt is az idegen tanítás, a Báb onnan rendeltetése bizonyosodik be.
A fentiekből látszik a sorozatos bizonyság. A bizonyságok láncolata, az isteni elrendeltetés szerint.
Folytathatnánk e láncolatot, de megállhatunk itt, mert Báb onnan teljes bizonyságot nyert. Báb onnan tevékenységét a mag nép táltosai vették át. Ők voltak hivatottak az isteni tudást ápolni, továbbvinni, megőrizni s tanítani. Ez a tudás Atilla hun nagykirály alatt még teljes egészében megvolt. Atilla után a sötétség erői mindjobban megerősödtek, s elpusztították a táltosokat a tudásukkal együtt. Atilla egyik nagy mulasztása az volt, hogy amikor kezében volt a fél világ – a Japán- tengertől az ír tengerig- a feltörekvő sötétség erőit a Róma által a római birodalomból átmentettek nem semmisítette meg. Jóindulata és az isteni ősi tudás hitvallásában reménykedve azt hitte, hogy az igazság legyőzi a gonoszságot, a sötétség erőit. Atillát a sötétség erői meggyilkolták. Vele együtt gyilkolták meg és azóta is gyilkolják az Isten által a Föld – anyán az égi világ képmására létrehozott igazság birodalmát. A sötétség erői a mag népet igyekeztek és igyekeznek az isteni elrendeltetésű világ a világossága , a fény hitvallásától megfosztani.Azonban eredményeit, kultúrkincseit nem átallatták elrabolni. E tekintetben maradjunk szűkebb témánknál Bábolnánál.
Ha megérteni nem is értették meg, de sejtették az isteni titkot Bábolnával kapcsolatban.
Nem véletlenül telepítette a mag nép egyik utolsók között szereplő halálos ellensége a
Habsburg-ház a lótenyésztést Bábolnára és Kisbérre. Saját elnyomó rendszerének erejét segítő eszközt – a lovat – is e célból tenyésztette. Csak nagyban tévedett, mert a lóval nem szövetséget kötött, mint az az ősi isteni elrendeltetésben megfogalmazódott, hanem eszközként kezelte.
Amikor Kisbéren a szellemiség jegyében kezdtek foglalkozni a lóval, óriási sikereket értek
el. (Kincsem, Buccanor, Kisbéri félvér).
A megerősödő római egyház is jó elsajátítónak bizonyult. Rátelepedett az ősi táltosok szent helyeire, így volt ez Ölbő esetében is. A táltosokat elűzette, magjára küldte, de a szent helyeik mindenhol kellettek neki. Jó lenne tudni mit rejt a felszín Ölbő esetében a táltosi múltból.
Még egy kirívó eset Bábolnával kapcsolatban. A Habsburg névre hajazó utolsó kommunista vezér Bábolnára kerülvén megkérdezte: „a ló az milyen állat ?” Ideig-óráig fölépített birodalma összedőlt.
Össze kellett dőlni, mert az isteni elrendeltetés ellenére, a sötétség erői által cselekedett.
Ezek után kikövetkeztethetjük : Bábolna és térségének fénye újra csak akkor fog ragyogni, ha visszatér az ősi rendhez. Báb onnan követésére, rendjének visszaállítására.
Hát ennyit Bábolnáról, Banáról, Őlbőről, Kisbérről, Tárkányról, Vasdinnyéről s a mag népről.

Bana, 2007. december hó 30-án.
Mészáros Árpád